12 september 2020

Corona proof in 6 stappen

- Door Pieter Diehl - 

We gaan na een paar hectische maanden met vakantie in Nederland. De vakanties zullen er anders uitzien dan 6 maanden geleden. Gelukkig zijn de  maatregelen omtrent het coronavirus stukje bij beetje versoepeld, maar dit wil niet zeggen dat de uitdagingen voor wat betreft het veilig en gezond werken ook langzaamaan verdwijnen.

De maatregelen omtrent het coronavirus zijn stukje bij beetje versoepeld.  Dit wil niet zeggen dat de uitdagingen voor het veilig en gezond werken ook langzaamaan verdwijnen. De 1,5 meter richtlijn, 'Het nieuwe Normaal' van het RIVM blijft voorlopig bestaan tot we de vaccin hebben gevonden tegen het Covid-19 virus.

Alle bedrijven waar de kans op blootstelling aan besmettingsgevaar bestaat (dus geen ziekenhuizen) moeten van de overheid een coronaprotocol opstellen. Met dit protocol laten organisaties zien welke beheersmaatregelen zij hebben genomen om hun medewerkers en bezoekers te beschermen tegen het besmettingsgevaar van het coronavirus. Naast het opstellen van een protocol is het ook belangrijk te evalueren hoe je de corona crisis is beleefd? En wat kunt je kunt doen bij eventueel uitbreken van een nieuwe pandemie. Volg daarvoor onderstaand stappenplan:

1.      Uitvoeren Risicoanalyse
2.      Organisatorische maatregelen
3.      Technische maatregelen
4.      Personeelsmanagement
5.      BHV-maatregelen
6.      Volledige corona RI&E

Afbeelding1.png

Stap 1: Uitvoeren Risicoanalyse en bedrijfscontinuïteitsplan

Het management heeft een analyse gemaakt voor de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Hierin zijn zowel de interne als de externe risico's meegenomen. Denk aan leveranciers, leveringsvoorwaarden, inkoop, financiële risico’s. Onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan is het benoemen van  onderstaande activiteiten:  

Wie zit er in de projectgroep?

·        Wie is de projectleider en aan wie rapporteert hij/zij?
·        Welke doelstellingen zijn geformuleerd?
·        Vastleggen taken en verantwoordelijkheden
·        Wie houdt zich bezig met het inventariseren van de nieuwste gegevens van bijvoorbeeld het RIVM?

Stap 2: Organisatorische maatregelen

Dat er in deze situatie ook organisatorische maatregelen getroffen moeten worden, zal je niet vreemd voorkomen. Het gaat onder andere over het maken van afspraken over de bezoekers /en derden. Bijvoorbeeld dat ze alleen toegang tot het bedrijf krijgen mits ze ziektevrij zijn. Hoe ga je om met externe chauffeurs, hoe kun je veilig omgaan met arbeidsmiddelen die worden gedeeld, zoals heftrucks en handscanners? Welke nieuwe procedures moeten gemaakt worden? Denk bijvoorbeeld aan inkoop van desinfecteringsmaterialen, borden,  verwijzingen etc.

Ook dient er een mobiliteitsanalyse gemaakt te worden. Maak een tekening hoe de medewerkers zich in het bedrijf bewegen vanaf binnenkomst. Stel de volgende vragen:

Zijn er momenten waar je de 1,5 meter niet kan garanderen? Dan moeten er andere oplossingen komen. Hoe ga je om met trap en hal? Kan je 1,5 meter afstand bewaren of moet er een eenrichtingsweg gemaakt worden?

Hoe gaan we om met de lift? Een oplossing is bijvoorbeeld om de eerste twee verdiepingen met de trap te gaan en dat de ene lift van de derde naar de zesde verdieping gaat en de andere lift van de zevende naar de tiende. Neem contact met je liftleverancier. Hij kan de lift aanpassen om zo meer medewerkers sneller te verplaatsen.

Er zijn voor diverse branches brancheprotocollen beschikbaar.

Stap 3: Technische maatregelen

Naast organisatorische maatregelen moeten er ook technische maatregelen worden getroffen. De toepassing van plexiglas, het juiste gebruik van mondkapjes (die voldoen aan NEN) en een aangepaste inrichting van kantoorplekken vallen hieronder.  Voor het ontwerpen van kantoorwerkplekken en het gebruik van niet medische mond-neusmasker heeft het normen instituut twee NEN spec uitgegven. Deze zijn gratis te downloaden.

Zorg voor voldoende ventilatie. Hoe meer frisse lucht, hoe beter. Vergeet ook de ventilatie van de toiletblokken niet. Ook hier kunnen besmettingen plaats vinden door aerosolen. Door het verhogen van de ventilatie verminder je de besmettingskans. Denk ook aan papieren wegwerphanddoeken.

Afbeelding2.png      Afbeelding3.png

Let op!
Bekijk vooraf goed voor welke oplossingen je kiest. Zo is iedereen massaal desinfecteringsmateriaal gaan inkopen, maar voldoet een groot deel daarvan niet. De meeste bedrijven kopen ethanol. Je moet echter wel ethanol met 70 of 77% alcohol gebruiken. Met minder of veel meer werkt het slecht of niet tegen de virus.

Daarnaast is het zo dat wanneer je ethanol aanschaft, je moet weten dat het op de Nederlandse lijst staat van kankerverwekkende stoffen. Let er op dat je dus het gevaarlijke stoffenbeleid en inventarisatie aanpast. Ook moet je registreren wie er in contact komt met kankerverwekkende stoffen.  Koop je een aantal liter in, dan moet je ook rekening houden met de opslag. Je kunt op het middel zien dat het geëtiketteerd is als vlambaar. En dan moeten gevaarlijke stoffen opgeslagen worden volgens de norm  PGS 15 en mag het niet zomaar in de magazijnstellingen staan.

PGS 15

Klein verpakking:             boven de 100 kg  in brandwerende kast

Groot verpakking            boven de 50 liter in brandwerende kast/opslag

 

Stap 4: Personeelsmanagement

Bij personeelsmanagement hebben we het vooral over het voorkomen van blootstelling aan het virus, de verspreiding ervan en bestrijding aan de bron. Dus in welke gevallen moet het personeel thuisblijven, wanneer is een ziekmelding gerechtvaardigd? Hier moet je wel heldere afspraken over maken.

Belangrijk is het dat in het geval van dat iemand moet thuisblijven wel draagvlak, betrokkenheid en aandacht verdiend. Communiceer veel met de medewerkers en leg uit wat je gaat doen als bedrijf en hoe je er voorstaat. Zorg dat je weet welke medewerkers bij de risicogroepen horen zodat ze extra aandacht krijgen. Het komt voor dat de druk bij sommige medewerkers hoog is om het werk weer op te pakken. Wanneer er nu voldoende aandacht is, zal de uitval over een paar weken ook aanzienlijk lager zijn.

Stap 5: BHV-maatregelen

Ook in deze tijd moet er veilig gewerkt kunnen worden en moet de Bedrijfshulpverlening gewaarborgd zijn. Zodra er weer personen in het bedrijf aanwezig zijn, moeten er ook BHV’ers aanwezig zijn. Voor de BHV’ers zelf brengt corona ook weer aanpassingen met zich mee.

Stap 6: Volledige corona-RI&E

Volgens de Arbowet zijn er een aantal verplichtingen met betreft de risico-inventarisatie.

1.      Arbowet artikel 3 zorgplicht. Als werkgever weet je de risico’s binnen je bedrijf.

2.      Arbowet artikel 5. Als werkgever heb je de RI&E uitgevoerd.
-         Deze is actueel en dient aangepast worden bij grotere veranderingen of  bij nieuwe risico’s.

3.      Arbobesluit 4.84e  RI&E t.a.v. de biologische agentia.
-         Biologische agentia/celculturen en micro-organismen zijn ingedeeld in categorieën (COVID 19 categorie 3).
-         Arbobesluit Art 2.15 lid 2 PSA aandacht voor de welzijn van de medewerkers.

Let op de Risicobeperking/beheersing moet volgens de AH-strategie.

Terug