Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo adviseurs

Beroepsvereniging Arbo Adviseurs

Intervisie

Wat is het?

De BvAA organiseert jaarlijks voor haar leden meerdere intervisiebijeenkomsten. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Dit gebeurt in een intervisiegroep. De deelnemers komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis samen. De intervisiebijeenkomst wordt begeleid door een trainer of moderator. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen en leren daarvan. Intervisie is praktijkgericht, inzichten zijn direct de volgende dag te gebruiken.

Bijeenkomst

In de eerste intervisiebijeenkomst werd één casus besproken: advies en besluit over de BHV bezetting tijdens de nacht in een zorggroep in degehandicaptenzorg. Een van de leden, tevens inbrenger, heeft daar de functie van preventiemedewerker en bevond zich in een dilemma.

De bijeenkomst was erg succesvol voor zowel de deelnemers als voor de begeleiders. De deelnemers waren enthousiast, omdat uitwisseling met vakgenoten in de praktijk zelden voorkomt. We gaan dit jaar vaker intervisiebijeenkomsten organiseren. Op de website onder Activiteiten vindt u een overzicht met data.

Methode

De intervisie verloopt volgens de STARR methode. STARR staat voor:

 • Situatie Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
 • Taak Wat was jouw taak, of welke taak heb jij op je genomen?
 • Actie Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
 • Resultaat Hoe werd er gereageerd hierop, en wat was het eindresultaat?
 • Reflectie Hoe tevreden was je over het resultaat en zou je het een volgende keer anders aanpakken?

Voor een goede aanpak van de intervisie is het nodig dat de deelnemers naar elkaar luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). Deze vaardigheden passen bovendien in het competentieprofiel van de arboadviseur. Samenvatten is daarbij de moeilijkste vaardigheid.Daarnaast wordt gebruik gemaakt van BOB: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Aanpak

Tijdens de intervisie brengen de deelnemers een praktijksituatie in. Gezamenlijk kiezen zijn voor een casus, waar de deelnemers
het meest van kunnen leren.

Om de verschillende STARR factoren te begrijpen werd gestart met beeldvorming. De inbrenger vertelt over wat zich in de werkelijkheid heeft afgespeeld. De deelnemers stellen vervolgens vragen, vatten samen en vragen door.

Daarna gaat de inbrenger met de rug naar de deelnemers zitten. De deelnemers bespreken de situatie onderling en geven hun mening
(oordeelsvorming). Tenslotte trekken zij gezamenlijke conclusies en geven zij advies aan de inbrenger. Tenslotte reageert de inbrenger en geeft hij aan hoe hij een volgende keer zou handelen.

Activiteiten BvAA

Indachtig de doelstellingen van de vereniging ontwikkelt de BvAA jaarlijks een reeks van activiteiten, dat vooral gericht is op het overbrengen en uitwisselen van kennis en ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

 • Jaarlijks symposium of congres, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering;
 • Monitoren van de markt en verzamelen en publiceren op de website van nieuws, ontwikkelingen en trends op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheidskunde;
 • Volgen ontwikkelingen in wet- en regelgeving, bijdragen leveren aan de maatschappelijke discussie en gevraagd èn ongevraagd adviseren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Brede belangenbehartiging van alle leden via het leggen en intensiveren van contacten met Arbodiensten, opleidingsinstituten, bedrijven, andere beroepsverenigingen en overheid;
 • Supporter 'Check je werkstress' 2014-2017
 • Opstelling en bijsturing van certificeringseisen;
 • Aanwezigheid op vaktechnische congressen en bijeenkomsten en verstrekken van voorlichting aan bedrijven, instanties, enz.
 • Organiseren van kleinschalige themabijeenkomsten, workshops e.d. voor leden.

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden